Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcbry veren en fprekers, zyn pesten der Maatfchappy. Vry, mannelyk , dog teffens bezadigd te fpreken of te fchryven , is een aangeboren recht voor ieder, die 'er bekwaamheid en lust toe heeft : daar valt niets op 'te zeggen dog die palen te buiten gaande , is men eens ieders veragtinge waardig.

schroomzibk.

Myne agtinge vermeerderd voor u , nu ik volledig uwe denkens aard heb leren kennen, Vaart wel 1 mynen tyd is verlopen ; dog ik zal de gelegenheid zoeken , om ons gefprek nader te hervatten ; want daar zyn nog verfcheide zaken, waar over ik u gaarne zoude willen onderhouden,

Vryaard.

Vaart insgelyks wel! Schroom nooit als heC te pasfe komt uw redelyk gevoelen befcneide te uiten , en fpeel niet altoos de ftomme , wanneer gy in enig gezelfchap zyt. Zwygen is zeker eene deugd en grote koast; dog altoos te zwygen geeft verdenkingen,

Sluiten