Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 616 )

hebban , 'er de helfte van Confisqueeren „ terwyl men zodanige perfonen met ri'an„ dere helfte die zy behielden, daadlyk naar „ 't Vaderland terug moest zenden."

Wydcrs moest men eene reduólie maken „ op alle de buiten Comptoiren , zo met j, betrekkinge tot de Gouvernementen •> „ Commandementen en Refidcntien , als

tot het getal der bedienden, Waar toe „ zyn tog het houden van zo veele verga» „ deringen nodig. Zy dienen ten hoogfte „ om kotten te veroorzaken , door 't onj, derhouden van zo veele overtollige en nut,t teiofe perfonen. Insgelyks diende men

naar Europa terug te zenden > of tot de „ Clasfis van limpelen Burger te doen overr gaan , alle Compagnies dienaren , die

geene genoegzame bekwaamheden had„ den."

Men zou te Batavia den Gouverueur en de voornaamfte Regenten kun„ nen laaten , do^ d'Overjge Bediendens zo van de Comptoiren als de Admi„ niftrateurs op de .helfte reduceren. Het „ Ambachts quartier de Werf en allé „ de Pakhuizen of Magazynen , konden „ ook wat minder kostbaar van onder„ houden gemaakt worden , en men dien* „ de zo veel mooglyk de beftiering daar 55 van niet te geeven , dan Laan lieden die

voor

Sluiten