Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF

aan den

STAATSMAN.

Myn Heer,

jf3-it een ieder zyne wyze van denken hebbe en dezelve befcheidcn uitte, is iets dat^beftaanbaar is met de natuutlyke vryheid, en c geen vooral diend geoorloofd te zyn , in een Gemenebest, gelyk waar van wy het voorrecht genieten Burgers te zyn. Doch dat iemand onvertehillig kan zyn , komt my onbegrypelyk voor; want evenveel aan welke kant men zig ook voegd , moet mea altoos veronderftellen dat zulks met een welmenend oogmerk ten beste van het Vaderland gefchied , ces, wanneer men• zich nergens voegd , betoond men opentlyk geene aandoeninge van heide voor het Vaderland te hebben , of enig deel in deszeifs belangen te nemen , evenveel hoedanig die belangen ook mogen zyn of begrepen worden.

Ik bedroef my dierhalve niet weinig, dat

'er

Sluiten