Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C-6S6 )

hy mot' betrekking tot het burgerlyke, . gehouden is éne aan hem opgedra^e voogdy te aanvaarden ; indien hy geene dugtige redenen van verfchoning kan bybrengen. En 'kan 'er ooit ene plicht wezerl , welkers ö:vertreding niet enige ftraf verdiend? 's bet da-, zo vremd , dat men hierop ook ene pocnaliteit gefield heeft ? Wy bekennen het 'verlies van Burgerregt is wat fterk ; doch evenwel , wanneer iemand zyn Burger en Schuttersplicht niet nakomt , is het dan zo onredclyk , dat men hem een voorrecht ontneemt , 't welk hy niet waardig is. Nogthans , dit artikel kon wel enigfints gemitigeerd worden.

Art. 8. bepaald wie van togt en wagt zullen vry zyn , en geeft aan de Vroedfchap de faculteit, om naar bevind van zaken als 't nodig is , in 't vervolg iemand of andere daarvan te ontflaan Dit wederom wil de Burgery niet hebben , even als of de Vroedfchap dan de een boven den anderen zou bevoorrechten. Fraaije denkbeelden die zich de Burgeren van de billykheid hunner Regarderen vormen ! Zyn 'er niet veele gevallen , die de wet met geen mooglykheid voorzien kan , waar door iemand van den Schuttersdienst zou moeten gedispenfeerd worden ? Wie is nu de naaste om daar over te beflisfen? Immers natuurlykerwyze de Vroedfchap ; als de geene die.de wet gemaakt heb-

Sluiten