Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 645 )

Als dan evenwel geloven wy, dat men niet genoeg op zyne hoede kan Zyn , om niet wederom aan den band gelegd te worden door de vernieuwing van Tractaten die thans voor vernietigd kunnen gehouden worden, en doen?

; ons honderde moeilykheden berokkend zyn. Zouden wy niet met Engeland in vreede en vriendfehap kunnen leeven , zonder juist door defenfive of offenfive tractaten , of nadelige traótaten van Commercie aan 'c zelve verbonden te zyn? Tot dusverre leert de ondervinding dat die weinig voordeel , neen maar nadeel aangebragt hebben? Bo« vendien, vermids de belangen va» tngeland altoos vorderen met de Republiek verbonden te zyn , hce zeer het niets onbeproefd laat om derzelver Koophandel in den grond te boren, zal het ons nooit moeiiyk vallen, daar mede nauwere verbintenisfen dan die van onverfchillige vriendfehap aan te gaan, wanneer de nood en omftandigheden zulks mog* ten noodzaaklyk doen worden : want men moet zich niet verbeelden, dat de politieque inzigten en belangen zodanig niet met 'er tyd zouden kunnen veranderen, dat eene nauwe alliantie tusfchen Engeland en de Republiek aan beiden onverfchillig zoude zyn. Een bekend fpreekwoord zegt, dat men de baken, verzet, wanneer de gronden verlopen, en dit komt in de Staatkunde niet zelden te pasfe. Evenwel, naar het toefchynt, 'er tegenwoordig geene pregnante redenen militeeYy 4 ren-

Sluiten