Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( <549 )

met Vrankryk aan te gaan, en brave Re-.

geerderen hebben dieswege hunne denkingsaard met aandrang van redenen aan den dag gelegd. Zeer goed ! Het is niet tegen te fpreeken, dat het geene cns in den jare 1072. wedervaren is , ook wel eens in het vervolg het geval zoude kunnen zyn, indien de Republiek' eenig op haare eige kragten fteunde, en dan berst bondgenootfehappen ging maken, wanneer de nood aan de man kwam. . Insgclyks zyn wy overtuigd, dat Vrankryk thans gaarne tot zo een bondgerootfehap zou overgaan, en dat 'er mooghk geen gunftiger tydsomftSndigheid te vinden is als de tegenwoordige, om zodanig een tra&aat te fluiten; dog evenwel , zou men nog niet een weinig kunnen temporifeeren en eerst zien, welke de verdere oogmerken dier Mogentheid zyn, cn vooraf wel wikken en wcegen, hoedanig wy daar door ligtelyk in het toekomende in eenen oorlog zoude kunnen gewikkeld worden, wanneer Vrankryk eens aangetast wordende , wy hetzelve te htfipe zouden moeten komen.

Het is waar, hoe vreedzaam ook de Re • publiek is , is het echter byna cnmooglyk, ten minften buiten de waarfchyn* lykheid , dat zy zich niet t'eniger tyd in verfchillen zal bevinden , met deeze of geene Mogentheid , weiken fchoon van belang voor ons, nogthans voor andere Mogent-

he-

Sluiten