Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. e37 H.

HOGENKRYGSRAAD en de militaire Jurisdiftia

word afgefchaft by Holland , en waarfcbynlykheid dat zulks by d'overige Bondgenooten zal gevolgd worden. 236.

i

IETS voor Utrechts Burgers, nopens liunne aloude regeeringsform en vorige regten , benevens een affchrift van zeekere lyst van een request, aan Koning Willem overgegeven. 417.

JUSTINIANUS. Brief aan denzelven , door Belifarius uit zyne ballingfchap gefchreven, ter aandrang, op dat die Vorst zich zoude voegen naar de neigingen der Natie en verkeerde raadslieden van zich weeren. Teffens drieleedige raad. 125.

K,

KEIZERRYKEN. Aanmerkingen over de preparatien tot oorlog tusfchen de Porte ter eener, en Rusland en Oostenryk ter andere zyde , beneffens overdenkingen van d'onwaarfchynlykheid , en dat die zo fpoedig zal uitbarflen, en dat die voor laatstgemelde Mogentheden met eenen goeden uitflag zal bekroond worden. 261. Als mede redenen, waarom d'overige Mogentheden en inzonderheid Vrankryk, zulks niet gaarne zien zouden. 269.

L.

LAND-EDELMAN (de) en zyn Hoevenaar, eene famenfpraak ter betoginge , dat het niet onnuttig voor de Landlieden zonde zyn, zich even gelyk de Burgeryen in de Steden, in den Wapenhandel t' oefenen. 303.

LINGUET uit den doode gereezen; of eenige Satiryfche nogthans befcheide aanmerkingen over de verlosfing van dees Perfoon uit de Baftilie. 5. aanZz e mer-

Sluiten