Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. xxix-

te'doen overwinteren. Deze fchepen, on» derrigt van den ramp van het eiland van Frankrijk , bragten nog meer onderftand ; deze middelen behielden de colonie; zij kwamen op de reede, weinig tijds na den tweeden orcaan, waar van de nieuwe verwoestingen de hoop en den moed der onge* lukkige colonisten geheel zouden nedergefia* gen hebben.

De fchadens, die de fchepen in de haven , door de woede der golven en de fterkte van den wind, bij dezen laatilen orkaan leden, waren veel geringer dan die bij den eerften. De verandering van den barometer kondigde het gevaar aan, en elk haastte zich om in zijne zekerheid te voorzien.

Zo de verdienften van den Heer Poivre minder bekend waren, zoude ik mij genoopt vinden om aan zijne nagedachtnis die fchatting des lofs te geven, welke tlkmensch verfchuidigd is aan dat kleen getal mannen, die, door hunne plaats, de weldoeners van het menschjom geweest zijn; mijn haft gevoelt daar toe te meer aanhang, daar hij mij m ;t

4e*

Sluiten