Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxxii -INLEIDING. g

voor Frankrijk eenen nieuwen tak van koophandel opend, zal gewisfelijk niet vergeten worden. Men is hem daarenboven nog den broodboom en de drooge rijst van CocMnchina verfchuldigd. Kortom, zijn tuin van Monplaiflr befluit eene menigte uitmuntende planten , waar van de Heer Ceré, zijn vriend en de mijne, ons eene naauwkeurige befchrijving heeft gegeven. Aan den Heer Ceré is werklijk het opzigt over dezen fchat bevolen, en voorzeker kan het Bewind der colonien geen keus van een' bekwamer en yveriger aankweeker der voordbrengzelen doen.

Ik heb wegens de eilanden van Frankrijk en Bourbon na genoeg alles,gezegd , wat 'er van diend geweten te worden. De bergen van het eiland van Frankrijk zijn niet zeer verheven; de hoogfte is niet hoger dan vierhondert zes en twintig roeden. Men kent 'er geene vergiftige dieren dan de fcorpioenen en de duizendbeenen. Men kan deze eilanden, om de gezondheid der luchtftreek, met de gelukkige eilanden vergelijken,

Sluiten