Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIS

D © O R DE

OOSTÏNDIËN.

beschrijving. Van het eilanp madagascar.

IHIet eiland Madagascar heeft de hebzucht der Europeaanen opgewekt^ zoo dra het ongelukkig genoeg was een weinig bij hen bekend te zijn. Zijne uitgebreidheid , de rijkheid van zijnen grond en de onderfcheidenheid zijner voortbrengfelen fcheenen der natie, die hetzelve overwinnen zoude, voorregten in den koophandel aan te bieden , die men zich niet zoude veroorloofd hebben te verwaarloozen* Gelukkig heeft de ongezondheid der lucht het tot heden voor het juk' dier befchaafde volken bevrijd, die de onrechtvaardige en barbaarfche begeerte hebben, om A oa*

Sluiten