Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 REIS DOOR DE

en Zuid-Zuid-West. Zijne bepaaling in de' breedte is de 12de en de aófte graad.

Men kan de oppervlakte van dat eiland, zoo beroemd door de vruchtbaarheid van zijnen grond en de onderfcheidenheid zijner voortbrengselen op sloo millioenen goede mergen lands begrooten. Madagascar word in alle zijne deelen door ftroomen, door groote rivieren , vooral door kleene beeken befproeid, die hunnen oorfprong nemen aan den voet dier lange keeten van bergen, die de kust van het Zuiden van die van het Westen feheid. De twee hoogfte bergen van het eiland zijn fagagora in het Noorden , en Botistmene in het Zuiden.

Deeze bergen befluiten in hunnen fchoot zeer kostbaare bergftoffen en zéér veele andere belangrijke dingen die men in het hart der aarde fteeds vind. De reiziger, die met oogmerk om zich te onderrigten voor de eerfte maal de wilde en bergachtige landen doortrekt, welke door heuvelen en dalen afgefneden zijn, waar de na. ïuur, aan haare natuurlijke vruchtbaarheid overgelaaten , de zeldzaamfte en verfchillendfte voortbrengzelen aanbied,kan zich van den fchrik en de verwondering niet vvederhouden, dien het, gezicht dier afgronden, welkers kruinen door groote boomen, zoo oud als de waareld, gekroond worden, in hem verwekt. Zijne verwondering vermeerderd op het hooren van het geweld dier groote watervallen welke ongenaakbaar zijn.

Maar

Sluiten