Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x8 REIS DOOR DE

bij eenige Hottentotten, zijne bloedverwanten, „ afleide, het befluit, om zich van zijne Europi„ fche fieraaden te ontdoen, ten einde zich 9, met eene fchaapenvagt te omhangen. Hij keer„ de in deeze nieuwe toerusting weder naar van „ der Stel, belast met een pak waar in zijne „ oude kleederen waren; en terwijl hij den ,, Gouverneur dezelve aanbood, hield hij deeze „ redevoering tot hem: — gelief de goedheid „ te hebben, Mijnheer, in acht te neemen, dat „ ik voor altoos van deeze kleding afftand doe; „ mijn befluit is,om in den godsdienst, de gebrui„ ken en manieren mijner voorouderen te Ie„ ven en te fterven. De eenigfte gunst die ik „ van u verzoek is,dat gij mij den halsband en ,, den fabel laat behouden, die ik draage: ik

„ zal die bewaaren uit liefde voor u. .

Terftond , zonder het antwoord van den Gouverneur af te wagten nam hij de vlugt, en men zag hem nimmer weder op de Kaap," ( Historie der Reizen, ƒ deel.)

Deeze voorbeelden zijn niet zeldzaam, en ila zou'er verfcheiden, juist gelijken, onder de Madagascaren kunnen opnoemen.

Het eiland Madagascar is in een groot getal volksverzamelingen verdeeld. Men acht, dat de bevolking van dit eiland op vier milliöenen inwooners kan gefchat worden; maar deeze berekening is noch juist, noch in den tegenwoordigen ftaat van dat eiland, dat in maatfchappijën, de eene van dean-

de-

Sluiten