Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«* REIS DOOR DE

menigte vogelen, in Europa onbekend, die door de natuurkundigen zoo zeer om de fchoonheid van hun gevederte, als door de reizigers om de kieschheid van hunnen fmaak gezogt worden.

De faizant, de patrijs, de kwartel, de afrikaanfche hen, de wilde eendvogel, vijf of zesderlei foorten van taling , de blauwe hen, de zwarte papegaai, de tortelduif, de groene ringelduif, de maerl , de papegaaijen en duiven van onderfcheidene foorten, en eindlijk een foort van vledermuis, van eene wanftaltige grootte , leveren een zeer kiesch, en door de Europeaanen zeer gezogt voedfel. Het was niet zonder afgrijzen, dat ik voor de eerftemaal van de Madagascarfche vledermuizen, als gedoofd vleesch toebereid, gegeten heb. Deze beesten zijn zoo af. fchuwlijk dat hun gezicht onze matroozen doet ontftellen. Wanneer men echter die foort van afkeer kan overwinnen, welke het denkbeeld alleen van deeze dieren ons inboezemd, dan vind men hun vleesch aangenaamer dan dat onzer beste kiekenen.

De Madagascaren vangen ook eene verbaazende meenigte visch, zoo uit de zee als uit het zoete water.

De braasfems, de roch van verfcheiden foorten, de tongen, de fprot, breeder maar zoo vet noch zoo goed niet als de onze, de haringen, de makreelen, de oesters, de mosfels, de krabben , en de zeefchilpadden geeven overvloedigHjk het beftaan aan die inwooners welke de zeeSan-

Sluiten