Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOSTINDIËN. 25

De Arabifche taal beeft eenige vorderingen in het Noord-Westelijk gedeelte van bet eiland Madagascar gemaakt. Men weet dat de Arabifche Vorsten langs de kust van Afrika groote Staaten gevormd hebben, het geen, volgens de Aardrijkskundigen, met de Koningrijken van Monomotapa en van Mono. Emugi, overeenkomt. Deze Vorsten ,in Afrika en in de aangrenzende eilanden overgeb.-agt zijnde, hebben hun oud Vaderland niet vergeten. Zij drijven een koophandel, die inderdaad van weinig gewigt is, met Eden, Mascate en met de kusten van Abisfinie : zij hebben zelfs op de rivier Bombétoque, onder het eiland van Madagascar, een foort van kleenen ftapel opgerigü die hun diend om zich door het eiland te verfpreiden, en 'er den koophandel te drijven. Het is daar door; dat zij 'er toe gekomen zijn om hunne taal onder die volken in te voeren en 'er eenige trekken van het Mahomettaansch geloof onder te laaten. Er beftond eertijds tusfchen de Arabieren en de Portugeezen der Indien een haat en verbittering, die alleen gegrond was op den iever die deeze beide natiën voor hunnen Godsdienst hebben. De Arabieren van Comora en van Madagascar hebben op de bezittingen der Portugeezen aan de Kust van Afrika, herhaalde ftrooperijën gedaan , die aan dezelve het grootfte nadeel toegebragt hebben : Zij zijn zelfs zoo ver gekomen om 'er eenige van te ver-i ïi 5 aie-

Sluiten