Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<5 REIS DOOR DE

den. Op deze wijze heeft rrien hen bijnaar altoos voor de gastvrijheid , die zij zoo edelmoediglijk en zoo vrijwilliglijk betoond hebben, beloond.

Leest Flacourt; gij zoud geloven dat de Madagascar de boosaartigfte, de bedrieglijkfte en dé Jaagde aller menfehen is". Hij fchroomd niet u te verzekeren , dat bij die inwooriers de wraak en het verraad voor deugden , en het mededoogen en de erkentenis' voor zwakheden doorgaan: maar deeze dwaaze redeneringen kunnen alleen invloed hebben op hem, die met Rousfeau den mensch in zijn' oorfproriglijken ftaat niet nagefpeurd heeft. In der daad, [hoe kan hij, die zonder dwang dé bewegingen der natuur volgd, verdorven en boos zijn ? Wanneer eene geweldige drift oppermagtiglijk den befchaafden mensch gebied, dan Horten zijne verlangens, meer getergd dan voldaan, hem in eenen afgrond, waar uit al de kracht der rede hem niet trekken kan. Maar de wilde ondervind, daar hij in zijne vermaaken de neigingen zijner zinnen volgd , niets' dergelijks. In alle landftreeken waar de mensch Vrij, en de ongelijkheid der rangen zondermerklijke verfcheidenheid is, daar is de rijkdom van élk bijzonder mensch de rijkdom van den grond,' en de grond behoort aan de geheele waereld. Wat 'cr ook de reizigers van mogen zeggen , men vind geené flegte zeden dan alleen in d^n ftaat van befchaafdheid. De moeilijkheid om aan zijne neigingen te voldoen leid den mensch van

den

Sluiten