Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 REIS DOOR DE

geen fchander en verlicht bewind zich immer zoude veroorloofd hebben te verwaarloozen. Maar Pronis was een mensch zonder verdienden , en ontbloot van alle nijverheid. De ledigheid in welke hij, en ook de Franfchen die onder zijne bevelen ftonden, leefden , Hortte de Colonie in alle die wanorden, die door deeze pest gemeenlijk voortgcbragt worden. De geest van ©proerigheid volgde aan de toomloosheid op : wel haast gaven zij, die aan hun opperhoofd onderwerping en gehoorzaamheid verfchuldigd waren, hem ketenen. Zijne ilavernij duurde zes maanden, Pronis, nauwlijks uit zijne gevangenis gered zijnde , door een vaartuig, het welk hem uit Frankrijk den voorraad bezorgde dien hij het meest noodig had, maakte zich op nieuw aan eene misdaad fchuldig, door aan van der Mester , Gouverneur van Maurice, heden ile de France , de de ongelukkige Madagascaren te verkoopen, die in den dienst der bezittinge waren. Het geen de verontwaardiging der inwooneren ten hoogden top deed rijzen , was dat 'er zich onder de gevangenen zestien vrouwen van het geflacht der Lohaviths bevonden.

Zoo dra de maatfehappij van dit berispenswaardig gedrag onderrigt was, trok zij haaren last aan dat opperhoofd gegeeven, weder in. Flacourt wierd verkozen om zijne plaats te vervullen; maar hij kwam niet op het fort Dauphine, dan op het laast van December 1648. Flacourt heeft ons

een

Sluiten