Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 REIS DOOR ÖÉ

ter over de rijke en vruchtbaare provintie vari Amboule te maaken. La Cafe, weigerde, toéri hij Dian-Nong huwde dén tijtel en de eer die in flat land aan de oppermagt verknocht zijn : hij wilde dat men in hem niets befchouwde als den eerden onderdaan zijner vrouw, die bij den dood haares vaders als Vorftinne verklaard wierd. La Cafe, bemind door Dian-Nong, die, bij een gelaat vol van bekoorlijkheden , eene groote dapperheid én de zeldzaamfte begaafdheden voegden; bemind en geacht van zijne verwanten en van de Ambonlezeri welke hij ten vader ftrekte, la Cafe, zegge ik, kon' niets anders dan magtlooze wenfchen doen voor de bezitting dér Franfchen op de fterkte Dauphin.

Het was hem niet geoorloofd zijne landgenoóten die hij wist dat in de uitterfte ellende waren te hulp te komen. Chamargou had zijn hoofd op prijs gefteld, gelijk ook die der vijf Franfchen die hem naar Amboule gevolgd waren. De nabuurige hoofden der üérkten, ten uitterften verbitterd zijnde, dat men op het leven durfdé toeleggen van een man voor welken zij den grootHen eerbied hadden, weigerde algemeen om onderftand te bezorgen. Eene volftrekte nooddruftigheid voegde zich bij koortfen en ziekten, die het getal der Franfchen tot tachtig menfehengebragt hadden.

Onze bezitting op de fterkte Dauphin was op het punt van eene volftrekte verwoesting ,' toen de aankomst van een fchip* waar over Ker-

ca*'

Sluiten