Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 REIS DOOR DE

geluk der bezitting verzekeren, en inhettweew de jaar zal het gemaklijk zijn om verfcheidene „ anderen te vormen.

„ Geduurende de twee eerfte jaaren zou men, » om zoo te zeggen , de bezitting flegts beproe» ven; en om die te vestigen, zou men mid» delen beraamen , noodzaaklijk tot de bouwing „ eener fterkte , die men in het derde jaar zal „ oprigten, meer voor de waardigheid van den » Commandant, dan om 'er zich door raagt te » handhaven. Het is Pile de France, het is de „ toegenegenheid der inboorlingen van het land „ die de wezendlijke veiligheid der bezitting

* moeten uitmaaken. Met deeze twee grondbe„ ginfelen, zou de voorgcftelde fterkte opgerigt m kunnen worden, zonder dat de nieuwe Colonie » daar door aan 't wankelen gebragt wierd.

„ L'ile de France onder den wind van het ei„ land Madagascar gelegen , zal altoos in ftaat M zijn cm de nieuwe Colonie te verdedigen.

„ De onkosten der onderneming zijn zoo middel» maatig als de nuttigheid uitgebreid; de onkos-

* ten ten opzichte der troupen is niets, dewijl zij „ een gedeelte van hetgarnifoen van PiledeFran„ ce uitmaaken, waar hun onderhoud kostbaarer n zou zijn. Ten opzichte der gebouwen welke » opgeregt moeten worden; tot deeze zijn flegts „ een kleen getal werklieden noodig, die , door u middel eene geringe belooning , binnen weinig » tijds het noodzaaklijk werk zullen verrigten,

« en

Sluiten