Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 REIS DOOR DE

tracht te vestigen , gegrond zijn ,< nimmer iets anders dan een hersfemfchimmig geluk zullen hebben. Het zijn geene fpldaaten, maar ambagtslieden, landbouwers, dat werkzaame en onderrigte lieden zijn , die men bij die volken moet vestigen. Men moet niet vergeten dat de overeenkomden der Wilden met de Europeaanen, in allen opzichten, gelijk zijn, aan die welke kinderen met fchrandere lieden zouden maaken; en dewijl de verbonden, tot hier toe met de Madagascaren gemaakt, klaarblijklijkzoodaanig zijn, zou het ten hoogden onrechtvaerdig wezen zich daar van, tegen de belangen dier inwooneren, te bedienen. Het zijn niet dan botte of flegte menfehen die eenige waardij aan zulke befpotlijk bedrieglijke verbonden kunnen hegten, Gij hebt door list, en door hun die met geweld te ontrukken , gunden van de ligtgeloovige bewooners dier vreemde landen verkregen, ' en om dat zij het gevaar, waar aan zij zich bloot delden, door u met goedheid en edelmoedigheid te ontvangen, niet voorzagen, wild gij alles, tot zelfs hunne weldaaden tegen hen aanwenden , gij wild 'er u een recht van maaken om hen te onderdrukken en aan uwe beheerfching te onderwerpen.

Indien groote belangen van koophandel u te Madagascar roepen, omhelsd dan billijker en menschlievender grondbcginfelen.

Verkiest, om uwe bezittingen te vormen, landbouwers en ambagslieden. Zij, die het Charaftcr

der

Sluiten