Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O05TINDIËN* 9%

zak, die verfcheidene honderde kleene zijwor* men vervar.

De wollen van Madagascar zijn fchoon. De inwooners trekken 'er geen het minfte voordeel van. De Indiaanen zouden hun kunnen leeren om die te bereiden, en wel haast zou men hurt een nieuwen* tak van koophandel van eene groote belangrijkheid verfchuldigd zijn. Daar is geen reiziger, die deze fchoone wolle ftoffen niet kend welke te Bengale onder den naam van Schawe bekend zijn. De Muzelmannen maaken 'er tulbanden van. Deze ftof kost, wanneer zij met de fuperfijne wol der fchaapen van Cachemire bereid is, niet minder dan honderd pistoolen de el.

Een zoo bovenmaatige prijs moet den geenen , dien de geringe waarde der eerfte ftoffen, enden laagen prijs der werkhand in de Indien bekend is verwondering baren. Het is echter met vrij lompe werktuigen dat het den Indiaan handiger en geduldiger dan de Europeaan gelukt om deeze kostbaare ftoffen te weeven.

Indien Frankrijk in het vèrvolg van tijd met Indie en China, in den rijken koophandel der zijde ftoffen , der wollen en der gekoleurde lijwaten wilde deelen, denk ik, en veele kundige lieden zijn van mijn gevoelen , dat zulk eene onderneming niet onmooglijk is, door op Madagascar, volgens goede grondbeginfelen, eene Colonie van Indiaanfche weevers te vormen, die

ori-

Sluiten