Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo REIS DOOR DE

liet bovenfte en onderfïe gedeelte van den zuiger drukt, dan blijft in dien evenredigen ftaat van de uitzettende kracht van den damp, de zuiger op zijne rusting' van verheffing; maar dit opfpannend vogt verliest in zeer weinig tijds trapsgewijze zijne veerkracht, 'tzij in het opperfte, 'tzij in het onderfte gedeelte van den zuiger. In deeze uitmuntende famenftelling blijft de werking van den damp en zijne afftrooming aan houden: want zoo dra de onderfchepping van het water op het onderfte gedeelte van den zuiger plaats heeft, en dat de infpuiting van het koud waterde luchtledigheid onder den zuiger bewerkt, dan doet de opfpannende kracht van den damp, dan op den zuiger drukkende, dien daalen, en wijl men vervolgens de gemeenfchap van den damp met het bovenfte gedeelte onderfchept, en het onderfte herfteld, kan het niet misfen of de zuiger moet met dezelfde kracht weder rijzen, indien men het ledige door de infpuiting van koud water in het opperfte gedeelte van den zuiger, veroorzaakt. Dusdanig is de nog geheel nieuwe volmaaking die door de Heeren Walt en Bolton aan de vuurmachines gegeeven is; die, welke wij in Frankrijk volgens de eerfte volmaaking dier werktuigkundigen hebben, bewerken alleen het luchtledige in het onderfte gedeelte van den zuiger, en niet ia het bovenfte gedeelte. In deeze te faamenftelling hebben de Heeren Walt en Bolton voornaamlijk ten oogmerk gehad, om het ligchaam der

pomp

Sluiten