Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u6 REIS D O O R' D ff

„ uit lafhartigheid is, dat zij hunne gefchen-* „ ken vooraf doen gaan. Hunne wapenen be„ ftaan in de pijl en fcbigt, die zij met de uiter5, fte naauwkeurigheid weten te werpen : men „ zegt dat, indien zij met de Europeaanen in

gefprek konden komen, waar toe zij groote be" „ geerte hebben, en zij 'er geweeren en krijgs,, behoeften van krijgen konden, zij dan gaarne van ,, het verdedigen tot het aanvallen tegen hunne ,., nabuuren- zouden overgaan, die alsdan zich „ mooglijk wel gelukkig zouden mogen achten, ,, indien zij den vrede konden houden.

„ Drie dagreizens van de fterkte Dauphin is„ eene plaats, waar' de lieden van het land met „ zeer veel genoegen een aantal kleene bergjes „ of hoogten van aarde, op de wijze van graven „ aantoonen, die zij verzekeren hunnen oorfprong „ verfchuldigd te zijn aan eene groote ilachting, „ onder de Quimos aangerigt, die door hunne „ voorvaderen op het vlakke veld verflagen wier„ den (*>. Hoe dit ook zij, deeze volftandige „ overlevering in die ftreeken , gelijk ook een „ algemeen denkbeeld, over geheel MadagascaE „ van het nog tegenwoordig aanzien der Qui-

mos verfpreid, dit alles laat niet toe dat men

ovei

(*) Het verwonderd mij dat de Heer de Commeribn niet gewacht heeft , dit te, bewaarheden door een weinig diep onder iseze bergjes te doen graven.

Sluiten