Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<"S° REIS DOOR DE

onzer rampen; de onwetenheid verzwaart die, de verlichtingen verdrijven die ; de mensch is wel nieuw op het land dat hij bewoont, of dat land heeft groote omwentelingen ondergaan; want indien men flegts overweegt hoe gering het licht is, dat de meest verlichte natiën beftraald , kan men dan onze nog diepe onkunde ontveinzen, en niet erkennen dat wij nog nauwlijksuitdenCahos gekomen zijn? Alles wat den bekwaamde mensch weet, is zoo weinig, dat het, in waarheid, alleen aan ligtzinnige en oppervlakkige verftanden geoorloofd kan zijn , zich daar op te beroemen. De vrees, echter, om onze vorderingen in de zedekundige en natuurkundige wetenfchappen te veel te verheffen, moet ons niet onrechtvaardig jegens onze eeuw doen zijn. De rechten van den mensch zijn heden beter bekend; de oorzaaken derfchrikverwekkendfte verfchijnfelen zijn geen verborgenheid meer; onze vorderingen in de nauwkeurige wetenfchappen hebben geheimen aan ons ontdekt, die de natuur boven het vermogen van ons zwak begrip fcheen gefield te hebben. De weg, dien men in de onderzoekingen moet volgen, is thands bepaald ; hij die dien zal willen betreden, behoeft niet te vreezen dat hij zal dooien: de paaien van het waarfchijnlijke , van het twijffelachtige, van het zekere, rusten op onvervvrikbaare gronden. De waarheid is niet, gelijk de dwaaling, voor een aantal vormen vatbaar, zij jg ttaar ééne,-en zij ontglipt niet aan hem die haar

met

Sluiten