Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï36* MIS DOOR DE

ken of doornen te fluiten: Zij zouden dezelve dus laten, al waren zij ook met rijkdommen vervuld, zonder eenige vrees te hebben dat men hun zal befteelen; hunne huizen zijn echter niets anders dan een faamenweeffel van bladen en matten , die men zonder eenige moeite kan omverwerpen. De Zeeroovers welke de Indische zeëu ftrooptten , ontrust zijnde over de geduchte toebereidfelen, die men maakte om een einde aan hunne ftrooperijén te Hellen, namen de vlugt op de Noordoostelijke kust van Madagascar» Het fchijnd dat zij hunne eerde bezitting op het eiland van Nosfij Hibrahim vormden, door de Franfchen Ste Marie genoemd. Eene der uiterften van dat eiland is elf mijlen van Foulepointe; het ander uiterfte ftrekt zich in het Noorden tot aan de opening van de boog van Antongil uit.

Het gelukte de zeeroovers om de vriendfchap der inwooneren te winnen, door verbintenisfen met hun te maaken. Men is mooglijk verwonderd dat menfehen van zulk een fchandelijk beroep geene llegtere nagedachtenis gelaaten hebben ; maar dat vreemde land was voor hun en hunne kinderen een nieuw vaderland geworden, zij hadden 'er de zeden en de gebruiken van aangenomen. Daar en boven is het in die vruchtbaare en, in alle foorten van beftaan,rijke landitrecken, bijna onmooglijk om eenig voordeel te vinden in het aanranden van eens anders ei-

£en- '

Sluiten