Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138 REIS DOOR DE

voorbij te gaan, zouden wij echter nog denken dat het nuttig ware 'er gewag van te maaken, ten einde te toonen, hoe veel rampen en wreedheden de Europeaanen, die ons voorgegaan zijn, voor ons uit te wislchen hebben gelaaten.

De zeeroovers vervolgde hunne flrooperijën niet goed gevolg, tot in het jaar 1711; maafr in dit tijdvak vereenigden zich verfcheide natiën, die over het ontzaglijk verlies dat de koophandel onderging, ontrust waren, om de Indifche zee van de onderdrukking dier geduchte tijrannen te Verlosfen, welke zich van een groot fchip, waarop de Graaf de Receira en de Aartsbisfchop van Goa waren, meester gemaakt hadden, en den zelfden dag een fchip van dertig Hukken kanon bemagtigd hadden. Deezen rijken buit verkregen zij voor Pile de Bourbon.

De Zeeroovers, die ervaaren en trotschophun geluk waren, boden een langduurigen en verschriklijken tegenfland. Men moest hen een flerke magt tegen Hellen, door geftrenge flraffen affchrikken, en hen, in weerwil van groote gevaaren, tot aan hunne verblijfplaats vervolgen, en noodzaaken om hunne fchepen te verbranden.

Deeze waren de geflrenge middelen van welke men zich bediende om de Indifche zee van die flroopers te zuiveren, welke haar vergiftigden, zints Vasco de Gama voor de Europeaanfche fchepen den weg naar de Indien gebaand had. Het volftrekt verlies van de zeemagt der roovers liet

hen

Sluiten