Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.4* REIS DOOR- DE

nomen hebben om de onzuivere bron, uit welke zij hunne rijkdommen putten, voor die inwoonej-en te verbergen. Dit was mooglijk het eenig-fle punt, waar omtrent zij gedwongen waren voorzichtigheid te gebruiken, uit vrees van den haat dier volken op zich te laden, die zij om hun belang ontzien moesten.

Het afgrijslijk en nutloos verhaal hunner fchandelijke rooverijën zou de vrees en ontroering in die ftreeken, waar de minften dier misdaaden met den dood geüraft wierden, verfpreid hebben. Men twijffele niet , of, de Madagascaren zouden zulke gevaarlijke gasten verdelgd hebben, indien zij hunne flegte geneigdheden gekend hadden ; maar daar hunne nagedachtenis bij die volken niet vervloekt is, en in hunnen geest geene indrukfcleti hunner eerloosheid overig heeft gelaaten, moet het zeker waar zijn, dat zij hen duor eene groote geveinsdheid en een bedrieglijk voorkomen van toegenegenheid en vertrouwen misleid hebben. En hoe toch zouden wilde menfehen bekwaam genoeg hebben kunnen zijn , om fchelmen te doorgronden en te ontmaskeren, die reeds van hunne vroege jeugd in de logen en in het bedrog geoeffend waren, vooral •wanneer die fchelmen belang hadden om de ondeugden met welken zij befmet waren , voor hun te verbergen?

Wij bekennen dat dit de eenigfte uitleg is, die ons te vreden kan itellen, na de vergeeffche

poo-

Sluiten