Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O O S T I N D I Ë N. J4i

poogingen, die wij op de plaatzen aangewend hebben, om de wezendlijke oorzaak dier toegenegenheid, ik durf zelfs zeggen van dien eerbied» te ontdekken, die de Madagascaren voor de na, gedachtenis dier eerlooze roovers hebben.

In den tijd , waarin de zeeroovers alleen bezig waren om de Indifche zee onvrij te maaken, konden zij geene wanorden op Madagascar veroorzaaken; hun verblijf op dat eiland Was altoos van weinig duur; dewijl zij daarenboven fpoedig hunne fchepen herftellen, en zich voorraad bezorgen moesten, konden zij niet denken om de onrust en de verdeeldheid onder dat volk te zaaijen, het welk zich daar over in hunne afwezenheid op hunne vrouwen en kinderen had kunnen wreeken, en hunne bezittingen had kunnen vernielen ; en het was flegts bij tusfchenpoozen,. dat zij zich aan alle de uiterften der dronkenfchap en der losbandigheid konden overgeeven. Maar zoo dra zij gedwongen waren om van hun fchand-lijk beroep af te zien, volgden zij eene geheele andere levenswijs: zij vestigden hunne aandacht op de middelen om een gedeelten der rijkdomme die zij onvoorzichtiglijk verkwist hadden, weder te bekomen, en op die, welke hun de befcherming der Europeaanen bezorgen kon, door deezen eenen tak van Koophandel te openen, van welken zij al. Ie de uitgebreidheid en belangrijkheid kenden. Het zijn deze fchelmen, die de eerfte inftellers van het verkoopen der flaaven in het Noordoostelijk

ge-

Sluiten