Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I4<> REIS DOOR DB

De Bethalinièners zijn fpaarzaamer en dapperder volken dan de Antavarres en de Manivoulozen: Zoo dra zij zagen dat de bron van den rijkdom der Zeerooveren, door de volftrekte verwoesting hunner zeemagt, geflopt was, maakten zij zich gereed om met den rijken buit dien zij verzameld hadden, naar hunne dorpen te trekken De Antavarres en de Manivouloizen zouden zich tegen hun vertrek niet verzet hebben, indien de Zeeroovers de uiterfte poogingen niet aangewend hadden om die volken aan 't muiten te brengen, door hen te zeggen dat die kostbaare koopwaren, de vruchten van hunne moeiten en verknochtheid voor de Forbans, voor altoos verlooren wasren, indien zij wilden dulden dat men die vervoeren, en in het inwendige van het land verfpreiden zoude. Het is dus dat, na een lang. duurigen wederftand, alleen gegrond op den eerbied dien men der gastvrijheid verfchuldigd is, de Antavarres en de Manivoulozen zich lieten overhaalen, en in een onrechtvaardigen oorlog geïleept wierden. Dees wreede oorlog was de oorzaak van allen, die thans het Noordoostelijk gedeelte van Madagascar nog verwoesten. Voor dien tijd leefde die volken in vrede, en de geringe verdeeldheden, die zij al mogten gehad hebben en die onaffcheidlijk van de faamenlevingenzijn, waren nimmer langduurend, en lieten geen de minfte verbittering na. De Zeeroovers bezaten de listigheid om in de legers der Anta-

var-

Sluiten