Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O O S T I N D I Ê N. i6l

jnet eene donderende (lemme uit: ,, La Bigorne! gij hoord de begeerte der Palabre ; ?, het is de wet der Hoofden, het is de wil van „ het volk, dat met de blanken handeld. Leg ,, aan uwe meester alles wat ik gezegd heb wel „ uit, indien zij deeze /voorwaarden aanvaar„ den, zullen wij het verdrag door eeneplegtige „ offerande bevestigen; indien zij die niet aanvaarden, kunnen zij vertrekken, wij hebben ,, geene leevensmiddelen meer aan hun te gee„ ven."

La Bigorne vertaalde, van woord tot woord , aan den Heer Poivre de redevoering welke wij hier medegedeeld hebben. Dees moest al zijn gezag te werk (tellen ten einde hem te wederhouden om den redenaar de heftigheid zijner verhandeling te verwijten. La Bigorne was niet gewoon om met zoo weinig onderfcheiding door die volken behandeld te worden. Deeze les kwam hem des te geftrenger voor, wijl men hem die in het bijzijn van officiers, die met het vertrouwen der Maatfchappij vereerd waren, gaf.

De Heer Poivre zag in het tegendeel den ernst dier Wilden: met veel genoegen, de kracht en de gegrondheid hunner redenen verbaasden hem; maar, daar hij met de belangens der Maatfchappij belast was, kon hij aan den gewoonen prijs der waaren niets veranderen. Hij gelastte La Bigorne om dit der vergadering voor oogen te houden, en haar te gelijker tijd te L ver.

Sluiten