Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iyS REIS DOOR DE

*> gen van een Vorst, in het midden van de „ onlusten en van den ondergang der beroemde in,1 (tellingen en der eerlte leden van den Staat, „ te verdedigen. Een heimlijk bevel had alle „ de Grooten van het rijk gevangen doen nee-

men. Dewijl ik tot de partij van den Prins - Bis„ fchop van Krakou en tot die der andere Mag„ naaten behoorde, eischte men, op bevel van „ den Prins Repnin, Minister van Rusland, dat „ men zich van mij verzekeren zoude. Van dit „ oogmerk onderricht zijnde, begaf ik mij in „ aller ijl naar een vriend van den Prins Radzi„ vil, wien ik om befcherming verzogt. Ik „ bleef daar tot op de algemeene verklaaring der „ Confe'deratie van Bar, bij welke ik, doordien „ ik door den Maarfchalk Pulawskij op dezelve

gevraagd was, ook te gelijker tijd in die van „ Krakau, onder het bevel van den Maarfchalk „ de Czarnowskij, trad. Als Officier in het regi,, ment van Castres ontfangen zijnde, wierd ik „ door de Moskoviten, die Krakau genoome» ,, hadden, gevangen gemaakt. Ik koft mij voor „ eene fom van 2000 dukaatea vrij; vervolgens „ trad ik weder in de Confederatie van Bar, „ waar ik, na den rang van Colonel en Generaal „ verkregen te hebben, de wapenen tegen de „ Moskoviten, onder het bevel van Fortalitij-

Svaniecz, opnam, enden vijand lloeg, gelijk „ de a£ten der Confe'deratie bewijzen. De ,, vijanden verjaagd zijnde, kreeg ik bevel om

„ naar

Sluiten