Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOST1NDIËN. i8f;

,« waar het mij van toen af aan onmooglijk was „ om van mijne andere metgezellen in het onge„ luk eenig berigt te krijgen. Men floot mij in „ de geheime gevangnis van Fortalitij. Eindlijk. „ den vierden dag genoodzaakt zijnde om voor „ Orlow en Czernichew te verfchijnen, wierd

ik op verfcheidene punten ondervraagd. Niets „ uit mijne vraagen, en veel minder uit hunne „ dreigementen , hebbende kunnen trekken; be„ loofde men mij, uit naam der Keizerinne, „ genade, indien ik haar getrouwheid wilde „ zweeren, en de geheimen, met welken ik be„ last was, ontdekte. Daar ik noch het een

noch het ander wilde» geleide men mij weder „ naar de gevangnis, van waar ik, door middel „ eens Officiers , aan den Prins Lobkowitz» „ Lieuténant van zijne Majesteit, een brief zond; „ maar ik ontfing geen antwoord. Weinige „ dagen daar na voor de Commisfie verfchenen „ zijnde, gebruikten men geweld om mij het; „ volgende te doen fchrijven en tekenen.

„ Jk Ondergetekende beken, dat ik niet alleen „ mijne banden heb zoeken te verbreken, maar „ dat ik ook een moord begaan heb, en mij fchul„ dig heb gemaakt aan, lasteringen jegens haam Keizerlijke Majesteit, en indien mijn vonnis „ door de uitwerking van de natuurlijke goedaar~ „ tigheid haarer Majesteit ycrzagt mogt worden, „ verbind ik mij bij deeze, oni, na mijne vrijheid M 3 het*

Sluiten