Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150 REIS DOOR DE

„ Fanafoa binnen te komen, ten einde de Chi„ neezen te rug te drijven, die ons wilden be„ letten om 'er zoet water aan boord te haaien. „ Ik ging vervolgens onder zeil naar Macod, eene „ ftad zijner zeer getrouwe Majesteit, waar ik „ den 23 September 1771 voet aan land zette. „ Ik wierd zeer vriendlijk door den Gouverneur „ der plaats, den Heere Salema de Saldanha ont„ fangen. Ik verkreeg voor mijn fcheepsvolk en „ mij verlof om te ontfchepen, laatende onze „ wapenen in het fchip, om allen agterdogt weg „ te nemen. Ik vernam in die ftad dat 'er een „ vriendschapsverbond tusfchen onze doorluch„ tige Souvereinen plaats had, en daar ik eèn „ geheim, dat hun betrof, wilde verbergen, „ verzogt ik dat men mij toe zoude ftaan om de „ vlag zijner Allerchristelijkfte Majesteit te mo„ gen aannemen; men ftond mij dit toe.

„ Wat zal ik meerder aan uwe Excellentie zeg„ gen, waar van de zijnen hem niet onderrich„ ten kunnen? Na mijne goederen bij den Heer „ Robien, Prefident van den Raad, en heden in „ China, hebbende doen brengen, fcheepte ik „ mij op den 17 Januarij met mijn volk op koopH vaardijfchepen in, op welke ik gezond en wel „ op File de France ben aangekomen, waar ik „ dit verhaal gefchreven heb. Ik Imeek u dus w om mijne fpoedige terugkeering naar Europa „ te bevelen.

Ik

Sluiten