Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*q£ REIS DOOR DE

hebben; echter is het te denken dat de ongezondheid van dat eiland hem niet geheel onbekend was, dewijl hij eenigen tijd op Mede France doorgebragt had; wij hebben zelfs gezien dat hij toen het voornemen had om de bewindhebbing 'er van te verzoeken. Maar die man, die gewoon was om alle foort van gevaar te trotfeeren, fcheen niet te gelooven dat dees hinderpaal in ftaat was óm het gelukken eener voortduurende bezitting te beletten.

Hoe dit zij, Benyouski komt aan de baaij van Antongil, omringd door eene militaire vertooning, die in ftaat was om de inwooners ontzag in te boezemen. De foldaaten van zijn legioen droegen ontzaglijke fabels; hun gordel was door piftoolen omringd;het fcheen dat hunne wapenen hun helm en hunne uniformen uitgedagt waren om de vrees en fchrik onder die inwooners te verfpreiden. Zoo dra hij aan land gekomen is neemt hij plegtiglijk bezitting van het eiland; hij doet- *er zich. Gouverneur-Generaal van noemen: vervolgens ontwerpt hij het plan van verfcheide fterkten, en neemd voor, om zich bij de Madagascaren geducht te maaken; hij wil hen overwinnen en onderwerpen. Zijne ontwer. pen hebben noch de rechtvaerdigheid ten grondflag, noch de plaatslijke kundigheden ten geleide. Weldra wierd hij de alom gevloekte tijran dier ftreeken; hij doet de Madagascaren het oorlog aan, en oeffend alle foorten vari wreed-

aar-

Sluiten