Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m RÉIS DOOR DE

het fchip in veiligheid was, maakte de Heef Larcher zich gereed om de landing ter uitvoer te brengen. Welgewapende floepen, van twee (lukken kanon voorzien, begaven zich naar eene piaats van het ftrand, welker nadering geene hinderpaalen bood; maar op het oogenblik der ontfcheping liet een fchot van de troepen van Benyouski geen de minfte t wijffel over, omtrent de vijandelijke voornemens van dien gelukzoeker. Eenige kanonfchoten verdreven de vijanden. Men zag hen weder in de bosfchen trekken; zoo dra zij verdwenen waren wierd de landing zonder eenige verhindering en in ;orde volbragt. De Heer Larcher wilde aan het hoofd zijner troepen onmiddelijk naar de bezitting van Benyouski trekken ; hij wilde zich niet in digte bosfchen waagen, van waar het hem onmooglijk zou hebben geweest van zijn gefchut gebruik te maaken. De inwoners, die hem tot gidfen ftrekten, geleid, den hem langs eenen meer gebaanden weg, doch die onoverwinlijke hinderpaalen zou hebben gehad, indien hij bewaakt en verdedigd ware geweest.

Hij moest vijf moeraspoelen en een flegte brug van 90 voeten lang overtrekken, alvorens hij aan de bezitting van Benyouski naderde. Men begrijpt zeer ligt dat de Heer Larcher dezen weg niet verkozen zou hebben indien hij de gevaaren van denzelven gekend hadde; maar Benyouski zelve was zoo weinig bevreesd 3 dat men door dien

moei-

Sluiten