Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x6» REIS DOOR DE

uitgaat. De Vorst onderhoudt buitendien meer dan 400 elephanten, die voor het oorlog gefchikt Zijn; het is in het getal dezer dieren, dat de iracht van zijn rijk beftaat. '• De Regering van Conchinchina is monarchaal; «3e Koning is alleen meester. Hij regeerd het geheele Rijk met behulp zijner vier eerfte Staatsdienaaren, van welke twee zijne rechte hand twee zijne flinke hand oïHuan genaamd worden. De Staatsdienaars verrigten alles, zij'benoemen die zij begeeren tot de burgerlijke en militaire bedieningen.

Elke Provincie heeft haaren Gouverneur, die te zelfder tijd het Hoofd van de militie en van het gerecht is. In Phariphanrang heeft de Gouverneur den naam van Onderkoning. De gehee* le militie is in twee Corpfen verdeeld , het eene dat van de foldaaten ter zee, het ander dat van de foldaaten te land. Beide zijn in regimenten verdeeld. * '

Het huis des Konings is uit de fchoonfte mannen van het Koningrijk te faam gefteld. De fchoonfte Compagnie is die welke goude Sabels genaamd word. De mannen die deeze Compagnie uitmaaken, zijn uit alle de andere gekozen * zij zijn de fterkften en de dapperften; hun gezag •is ook uitgebreider.

l| De tegensvvoordig regeerende Koning is de negenden die Cochinchina, fints de fcheiding van Tonkin, beheerscht. Het is een groot man, die

een

Sluiten