Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a«4 REIS DOOR DE

men opgefchreven zijn voor zich doet verfchijren; deze komen op den bepaalden dag allen in zijn bijzijn waar zij zich geheel ontblooten. De Mandarin doet hen door zijne Officieren onderzoeken; zij die de minfte gebreken hebben, die fterk en wel geproportioneerd zijn, en de meeste krachten fchijnen te hebben om te arbeiden , 'worden op hooger lasten gefteld dan de anderen, die, van een zwakker geftel zijnde,flegts met moeiten hun beftaan kunnen winnen. Deeze fchatting ten voordeele van den Koning ■word volgens den rijkdom en de krachten van ieder " mensch in goud of in rijst enz. betaald. Men brengt alle jaaren bij de 7de maand de fchatting van elke provincie naar het hof. De Koning naderd dan met zijne geheele hofhouding om die te ontfangen. Deeze heffing der imposten, word met veel luister en pracht ten uitvoer geiiragt. Het geheele hof is dan geduurende meer dan eene maand vrolijk; men brengd dien tijd met feesten, commedien, vuurwerken en aller» hande foort van vermaaken door.

ZEDE N.

. De Cochinchineezen'z^'jn , in vergelijk met de Jndiaanen dapper, vlug en werkzaam. Zij beminnen de waarheid , en hechten zich aan dezelve, zoo dra zij die kennen; zij zijn voorts arm, onwetend, wellevend onder malkander en

voor»

Sluiten