Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cs)

floten, zich bemoeiden met in linne en wolIe te werken, en daar van klederen &c. te maken.

De Romeinfche vrouwen, wel is waar, leefden juist zoo afgezonderd niet, maar evenwel, niet tegenftaande de bedorvenheid die onder Augustus plaats had, droeg dees Keizer doorgaans geene andere klederen, dan die door zyn Vrouw, Zuster of Dogters gemaakt waren. Die edele eenvoudigheid was echter niet lange beftand tegen s eene tomeloze pracht, die welhaast 't geheele Ryk door de overhand nam. Men rigte Manufacturen op , en men bouwde huizen, bekend onder den naam van Gynecaum^ waar in men een groot aantal Vrouwen, ten voordeele van den Keizer deed werken. Ook vind men onder de latere Keizeren, dat 'er veel werks gemaakt wierd van de lakenen, in het hedendaagsch Arras gefabriceerd wordende, en waar van de Romeinen hun krygskleed , Sagum genaamd, maakten.

In het Westen fabriceerde men alles van wolle, en de daar van gemaakt wordende floffen, waren volgens Plinus, tweederlei. Maar reeds lange had de koophandel der Grieken en Oosterlingen aan de Romeinen die in het purper geverwde ftoffen leeren kennen. De Pheniciers waren de eerfte uitvinders dier kostbaaie verwe geweest, mag men Caspodorus en anderen geloven. In 't vervolg van tyd, A 2 wa#

Sluiten