Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C9)

Chorabus onfterflyk by de Athenen, om dat hy de kunst van pottenbakken verftond, Onder Porfenna wisten de Toscaners reeds aardewerk te bereiden, dat ten ry !e van Augustus boven goud gewaardeerd wierd. Doch hoe kundig die pottebakkers ook mogen geweest zyn , ügtelykzal men befeffen, d?.t hun aardewerk verre beneden het porcelyn der Chineezen moet geweest zyn; hoe wel men niet weet, in wat tyd zy die fraaye konst eerst hebben uitgevonden; veel min, wie de eerfte uitvinder 'er van geweest is,

Dit zy genoeg omtrent de oorfpronk der manufacturen en fabrieken; wan: ons omtrent allen te willen uitlaten, ?ou te langdradig worden. Wy gaan dus over tot de noodzaaktykheid om de manufacturen en fabrieken .te befchermen. en de wyze waar op zulks het a]ler gepast te doen.

Men is het in 't algemeen eens, dat de ma* nufaéturen en fabrieken aanmoediging en beloning nodig hebben. Ook vind men dat zulks hier en daar gefchied. Maar evenwel, die gunstbewyzingen dienen eenige palen te hebben , en zulks is te noozakelyker, om dit de geldfommen en zelfs alle voordelen, door den ftaat aan de manufacturics gefchonken en vergund wordende, noodwendig wederom ten laste moeten komen van de andere Clas( A 5 i fen.-

Sluiten