Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 15)

ziet de Dienstboden zelfs zich boven hunnen ftaat verheffen, en den belachlykften rol fpelen. De pragt byna algemeen geworden zynde, heeft wel voor 't uiterlyke die egali» teit berfteld, welke de Koophandel deed verdwynen; maar om dat de meesten op den duur de kosten niet konden goedmaken, heeft men zich bediend van uitlandfche manufacturen en ftoffafien » veel ligter en flegtef dan de onze waren; en daar aan is het, dat wy het verloopcn onzer fabrieken te danken hebben.

Daar door hebben de Kooplieden in her groot zich genoodzaakt gevonden , eene menigte vreemde goederen en ftoffen te ontbieden , en zyn 'er zoo rykelyk van voorzien ; dat de keuze, en het goedkoop elk fteeds aanzet» om 'er gebruik van te blyven maken. Wy hebben dus ons het paard van Troijen ingehaald , en onze muuren geopend voor vreemde gefchenken , die ons nu den keel toe knypen. Hoe veel gelds hebben de Franfchen niet jaarlyks uit ons Land getrokken , voor hunne zyde en andere ftoffen. De beroemde Staatsman de Wit heeft het reeds in zyn tyd aangetoond, doch men is doof voor zyn goeden raad geweest. Wat milioenen trekken de Engelfchen, de Duitfchers en anderen noch niet jaarlyks van ons.

Arend. Tollenaar verzekerd in een klein

ge-

Sluiten