Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 16)

gefchrif":, het welk hy over de balans van" Koophandel uitgegeven heeft; dat gedurende den Oorlog 1667, Engeland omtrent twintig m libei en vnn de Republiek getrokken heeft. Bet is waar, die uitreekcning als van eei Hollander komende, zou verdagt kunnen gehouden worden ; maar de Engelfchen Zelfs I (mmen daar in toe En in der daad o:k, wanneer men de verhandeling over den Koophandel van Groot brittannico door King "cv p naziet, zal men 'er deze woorde \ in n. „ Aanbelangende de goederen, weke-; wy naar Holland overbrengen, „de menigte daar van is zoo groot, dat „ het n; mwJyks te berekenen is. Wy „ krygen er wel in ruilinge van daan, eeni„ ge fpeceryên , Lynwaten, Papier , Ryn„ ïche Wynen, Meekrab , &c. maar zulks „ kan het tiende gedeelte niet opwegen, van 3) 't geen wy aan hun leveren."

De He r Dacenam , Infpecteur Generaal der inkomende en uitgaande rechten , zegt fol, 91. van zyrje tweede rekening, ter gelegenheid des- Koophandes van ïïngeland met Holland ,■ „ dat hy met alle nauwkeurigheid „ gedurende zeven jaren , dien Koophandel ., nagegaan hebbende , bevonden had, dat de „ Koopgoederen uit Engeland naar Holland ,5 gevoerd , jaarlyks beliepen , eene fomme „ van 1937334 ponden fterlings, na genoeg .„ 22 iniliioenen Hollandlche Guldens uitma-

ken-

Sluiten