Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cs§)

tegen groote" eigendnnkelvke Konmgen betonde- te oorlogen , hadden zy nau wlyks iets anders te doen , dan het zwaard U't te trekken , om van de overwinning verzekerd te zyn , en twee of drie legioenen veriloegen legers die twintigmaal fterker waren.

De een!grïe gedugte vyanden die de Romeinen Ontmoeten , waren de Carthagers. die zelfs in vryheid.leefden. Hannibal aiieen bragt hun meerder en bloediger nederlagen toe , dan alle de Koningen der gantfche waereid d.den of konden doen , en toen zy dezen overwonnen hadden , wierden zy ook in 't kort de gcheele waereid meefter.

Zoo groote dapperheid waren do Romeinen niec verfchuldigt aan hunne luchtftreek, maar aan hunne Vryheid en regeringswyze. Zy wierden in de beginfels der Vryheid opgevoed, en in hunne kindsheid leerden zy die beminnen, terwyl de ondervinding hen in die genegenheid bevestigde. Hunne eiga gelukkige toeftand boezemde hun eene veragting en verontwaardiging ifi , voor die laffe Regeeringen j die hare onderdanen noch befcheïmea , noch gelukkig maken konden; en in rt bevechten d er flaaflche Vo ken, zagen zy zich aan als Leeuwen onder een kudde Schapen.

De oude Romeinen waren meefters der gehele

Sluiten