Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(62 )

Vergeefs rh dat gy , vol moeds, of fïerf t of

overwint ,

Zoo ge in verrnogenden geen onderfteuners vindt.

Gelukkig Vaderland, als midden in de ram. pen ,

Waar mede de onderzaat geftadig heeft tc kampen ,

De heihyke eendragt in uw vrye wallen woont ,

En ieder Lid van Staat u trouwe hulp betoont ,

Geen zeifs belang het hart der grooten kan verblinden,

Geen vriend des vyands in een fchynvriend is te v;nden,

Of nooit een vuige ziel, bekoord door eerloos goud,

U, daar 't verderf reeds dreigt, het bitterfle

onheil brouwt. Dan kunnen Helden in het ftryden triumfce-

ren ,

En Vaders van het Land zich, op den duur, zien eeren ;

Dan word de Burgerfchaar, door de Achtbare Overheid,

In voor en tegen fpoed, een gunstig lot bere;d.

Schraagt dan. ö Pylers van dees vrygevochten Staten!

Uw' Helden, die zien trouw op uw beftuur verlaten :

Stort

Sluiten