Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*9 )

de, die hy zich uitgekozen had , fchreef hy een laaften brief aan zynen ouden Heer, naa eenige'beiuigingen van erkentenisfe voor genooten weldaden 'er deeze woorden by voegende. ,, Voor al myn aankleeven aan uw „ perfoon en uwe belangen , voor al de „ moeite die ik genomen heb om u te lee„ ren een deugdzaam Vorst te zyn , voor ,5 alle verdere dienften die ik u verder beweezen heb , ben ik genoeg beloond geworden , en ik begeer niet meer van „ u dan deeze eenige befte gunst, nament„ lyk , dat gy my nooit weder tot u ont„ biede, ja zelfs nimmer aan my fchryve ; „ want ik heb zoo een tegenzin in het „ Hof, dat ik het zelve nu verlaten heb„ bende , zoo het mooglyk is, het geheu„ gen 'er ook van wil verliezen."

Zie daar een gevoelen waarlyk overeen* komende met het caraóler van een verftandig man , die naa eenigcn tyd de onwaardige ketenen van het fortuin gedragen te hebben, dezelve eindelyk verbryzelt, en zich yiings op de vlugt begeeft, ora het gevaar te ontgaan van de wisfèlvaUigheid van het fortuin in zyn flaaffche grootheid. Kortom , het is met de gunst der Vorsten veeltyds gefteld , even als mei dji Opium , een weinig daar van doet ftaapen, te veel doet den dood aan.

( E 3 > Wat

Sluiten