Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 75 )

éeri voor de opvoedinge der jeugd waken, en dat dezelve weinig invloed kunnen hebben op de volwasfenen , indien zy niet in hunne prilfte jeugd , als met dezelven zyn doortrokken.

De Volkeren, die men nog heden om hunne wysbeid roemt, maakten om die reden van de opvoeding eene gemeene zaak. Hier door waren de oude Perfïaanen veilig , te ■ gen de befmetting der ondeugden van hunne naburen, zelfs deugdzaam blyvende in 't midden der verwyfde Aziatifche Natiën, die zy met weinig moeite de een voor, de andere na , te onderbragten. Door dit middel verkreeg Cr et en den roem , dat het da beste wetten der toenmaal bekende waereid had. Die zelfde wyze inftelling tot volkomenheid gebragt , door den wetgever van Spartct, deed zyn Vaderland tot den hoog* iten top van eer ftygen , welke een Gemeenebest kan wenfchen , en 't was het verzuim of zegge men liever de vernietiging dezer algemeene opvoedinge , welke Lacedamon onherftelbaar ten val bragt. Kan 'er na zulke voorbeelden wel een Staat gevonden worden, dwaas genoeg om te twyffelen , of het aanneemen eener foortgelyke inftellinge nuttig kan zyn ?

* Het is bekend, dat bevelen niet in ftaat zyn, den menfche het gevoel mede te dee-

len,

Sluiten