Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 81 )

en veragtelyke Natie in helden hervormend Dit behoort tot het zamenftelfel der wetgeving en hangt af van het bedek , 't welk man in derzelver fchikkinge volgt.

4.

De wetten, die de vruchten der Vryheid zyrfy moeten ook in alles den geest der Vryheid ademen. Zy moeten van de Burgers geëerbie-< .digd worden, en dezen beurtelings eerbiedigen. De wetgever kan des geen veiliger middel bedenken, om de menfchen agtingswaardig en onbekwaam te maken , om iets te verrigten , dat de edelheid hunner ziele kan fchandvlekken , dan hen te overtuigen, dat hy geheel en al met dezelve vervuld is. Hy moet tegen de leden van een Gemeenebest, altyd als tegen vrye lieden fpreeken, en hen hier door overtuigen , dat 'er niets boven de waardigheid van een vryen burger i^'

De dienaren der wet moeten in 't oeffenen der plichten van het Overheidsampt, altyd indagtig zyn, dat zy over huns gelyken gebieden; alle trotschheid en gemaakt* * STAATSM. MENG. (. F ) Uiê,

Sluiten