Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C85)

verfchillende eeuwen den Godsdienst hebben beftreden , waren wel zeer kortzigtig ; dat zy het naauw verband tusfchen denzelven en het geluk der maatfchappy niet befeften. Zyn 'er immers niet duizende gevallen , waar in de mensch zyn toevlucht moet nemen tot de denkbeelden van Godsdienst , ten einde in ftaat te geraken om iets te verrichten , waar toe een zoort van zelfs verlochening gevorderd wordt, welke de deugd' alleen , van deeze hulp verftoken , onvermogende is ons in te boezemen ?

ii.

Het moet voor alle Volken , die op hunne Vryheid jaloers zyn , een algemeenen regel wezen; ie benoeming hunner Overheids perfonen heilig voor zich te bewaren. Zoo draa immers het ligchaam, het welk met de uitvoerende macht bekleed is , zich het recht aanmatigt , om zyn eigen leden te verkiezen , dan is het te vreezen , dat die Raadsheeren die waardigheden in hunne geflachten zullen trachten se vereenigen , het e.eeu de gewoone voorloper van overweldiging is»

(E 3)

Sluiten