Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9° )

Die ydéfe praatërs Ieeren, dat eigenliefde alleen de eenige dryfveer van alle onze daden of handelingen is en ook zyn moet. Volgens hen is het hoogfte goed in de wellust geler/en, tot welke onze wenfchen zich moeten bepalen. Elk mensch, dus redereeren ;..y al voorders, moet zich zelfs als het centrum der geheele maatfchappy aanmerken, en zich nooit om het welzyn van 't Vaderland of vrienden bekreunen , dan in zoo verre hy voordeel daar uit trekken kan. En wat is 'er gebeurd ? Die gevaarlyke leere is maar al te greetig by veelen aangenomen, 't geen ook niet te verwonderen is; want, de driften, welke zy begunstigde, moesten haar fpc-edig veele aanhangeren maaken, en de Jaage gevoelens , die een natuürlyk gevolg van die redeneeringen zyn, hebben maar te zeer de plaats ingenomen der 'oude en alom me zoo beroemde deugden.

Maar belaas ! het blyft 'er niet by. Deeze gevaarlyke drogredenaars worden onderfteund , door een noch gevaarlyker zoort, ti;e nie; te vreden den Borger zyn gehoor vereeïd te hebben tegen de Hem van het Vaderland , en de verplichting, die hy aan 't zelve heeft, in zyn hart vernietigd te hebben , ook bovendien beproeven, of zy zyne driften van eene verfchriklyke teugel kunnen bevryden , door welke derzelver heftigheid zoo niet altyd 3 althans zeer dikwyls be-

dwon-

Sluiten