Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f91)

dwongen wordt. De vreeze voor een wreekend God, die zy zoeken uit te doven, heeft dikwerf den rampzaligen doen terug keeren , die reeds op den oever der zinkpoeftond, waar in hy zich wilde neder ftorten ; en, hoe dikwerf weerftond niet het ongerust geweten de bedrieglykheid en de ver» lokkinge van de ondeugd, door zich te verbeelden , dat de Godheid gereed ftond, om den wankelende te ftraffen, om hem door den donder te verpletten!

Hoe veelen zyn 'er niet eenig door de hoop eener eeuwige belooninge aangemoedigd , om als ware helden en oprechte Patriotten hun leven aan het Vaderland op te offeren 1 Hoe veele brave, eerlyke en deugdzaame lieden hebben niet, ondanks alle wederwaardigheden, tegenfpoeden en vervolgingen, met lydzaamheid den last van een rampzaligft leeven getorscht, eenig en alleen in de zekere verwagtinge van eene toekomende rust.en vergenoeging, die de gedagtenis hunner vorige rampen moest vernietigen en uitwisfchen ƒ Maar ach! zederd die nieuwe en vervloekte drogredenaren, heeft de Maatfchappy haare grondflagen zien waggelen, door de itoutheid van die- bedorven lieden , welke uit het ongeluk hunner medemenfchen een misdadigst genoegen fmaakten.

Hadden de hedendaagfche Wysgeeren} ja (Ga) zelft

Sluiten