Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 95 )

onderling -mg an ! Het boude aan zich de keuze der Ove heid perfonen en veroorlove nimmer dat eenige orde zich by uitfhiiting de waard gheden van den ftaat aanmatige ! kortom, dat het overtuigd zy, dat de gelykheid ce grond der Vryheid is , en dat het Vaderland dus alle deszelfs weldaden gelykelyk tusfchen zyne kinderen moet verdeelen!

Het is evenwel voor de veiligheid der gemeene Vryheid niet genoezaam, dat de wetten waken, om 't bewaren der gelykheid, van Staat , indien zy verwaarloosd hebben, in de ongelykheid der middelen te voorzien. Zoo draa eenige particulieren rykdomrr.cn genoeg bezitten, om een groot getal Burgers in hunne ontwerpen te doen deel nemen , kan men veilig rekenen, dat.alles verloren is. Hunne fchatten en bezittingen zuilen hun fpoedig eene overmacht hoven de overheids perfonen bezorgen, alz^o 'er altyd lafhartigen gevonden worden, die hen daar toe den weg baanen. Elk Gemecnebest dat de waardy der deugd kent zal zoo veel doenlyk de goederen zyner leeden , in zekere middelmatigheid houden. Het voorbeeld der weelde en pracht, 't gevolg van göoote rykdommen ,* vernietigt immers trapsgewyze de zedigheid en volks gewoonten. Het maakt dat elk met zyn ftaat te onvreden is, en veragting heeft voor de fpaarzaamheid en eenvoudigheid, die nogtans de ( G 4 ) bron

Sluiten