Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( tos )

Vreede voor zyn Vaderland; en in den tegenfpoed draalt hy geen 'oogenblik , om zyn leven voor dat Vaderland op te offeren , eerder dan het zelve door eenige fchande onteerd te zien.

Gebeurt het, dat de Zedigheid, der deugd natuürlyke gezelliflbe , of wel de onagtZaamheid zyner Medeburgeren , hem vergeten , dan zal de zelfde liefde voor het Vatlei land , aan de duisterheid van zyn afgezonderd leven eere by zetten; terwyl de bilfyke wetten en waatë verdiensten aiieen in hét openbaar zyne goedkeuringe zullen wegdragen. Als gemeen Soldaat zal hy zyne fpitsbroederen een voorbeeld van dapperheid en krygstucht geven; tewyl hy in de verwarring van den nederlaag den Vyand een onverzaagd wezen, en eene onwankelbaare kloekmoedigheid aanbiedt.

Wordt hy ongelukkig in moeilyke en door verdeeldheden beroerde tyden geboren, dan kan de rechtvaardige zaak alleen hem onder haare verdedigers tellen. Hebben de losbandigheid in het zedclyke en de cnverfchilhdieid voor het algemeene welzyn, de Conirituüe van den Staat doen wankelen; dan toeft hy geen ogenblik , om beiden door zyn onopfpraaklyk gedrag, en het oeffenen der geftrengfte deugden, opentlyk te veroor deelen.

Wan-

Sluiten